Wat is procesfinanciering

Procesfinanciering

Bij procesfinanciering betaalt een derde partij – de procesfinancier- de kosten van een proces of rechtszaak waar deze niet zelf als procespartij bij betrokken is. De procesfinancier is een investeerder, die gelooft in een positieve uitkomst van de rechtszaak en er een risicodragende investering in doet. Hij betaalt alle proceskosten, dus alle kosten die met het voeren van een juridische procedure samenhangen. Dat zijn natuurlijk kosten voor het inhuren van een advocaat, maar ook deurwaarderskosten, de gelden die aan de rechtbank moet worden betaald (griffierechten), eventuele kosten voor het inhuren van een deskundige etc. 

Procesfinanciering zorgt er voor dat bedrijven en individuen kunnen procederen zonder dat zij zelf een groot financieel risico lopen. Indien de rechtszaak wordt verloren, hoeft aan de procesfinancier niets betaald te worden. Wordt de rechtszaak gewonnen, dan ontvangt de investeerder de gefinancierde kosten terug en daarnaast een percentage van de opbrengst.

Voor welk type zaken?

Procesfinanciering is er voor allerlei soorten zaken, voor particulieren en bedrijven, zolang er een vordering uitgedrukt in geld is. Het ligt voor de hand direct te denken aan  het inschakelen van een procesfinancier voor de “simpele” incasso van één of meerdere debiteuren die niet willen betalen. Of voor het geval een handelsrelatie de overeenkomst niet meer nakomt waardoor een bedrijf schade lijdt. Maar procesfinanciering is ook mogelijk om de schade te verhalen die wordt geleden omdat concurrenten een kartel vormden. Of wanneer een octrooi wordt geschonden. Of wanneer een vergunning, subsidie of financiering onterecht wordt ingetrokken. Procesfinanciering kan ook ingezet worden in bijvoorbeeld erfrecht en scheidingszaken.

Kortom: op vrijwel ieder rechtsgebied is procesfinanciering mogelijk.

Tenslotte wordt procesfinanciering ook ingezet voor het voeren van collectieve acties, waarbij een individu wellicht een relatief klein belang heeft, maar tezamen met een grote groep gelijk gedupeerden een grote vordering kan worden ingesteld.

Wanneer?

Procesfinanciering kan in iedere stand van de procedure worden betrokken. Dus ook als een procedure al loopt. Maar ook wanneer een vordering door de rechtbank is afgewezen en de procespartij tegen dit vonnis hoger beroep wil aantekenen, kan nog een financieringsaanvraag worden gedaan.

Hoe werkt het?

In het Engels wordt procesfinanciering “Third Party Litigation Funding” genoemd. Deze term brengt duidelijk naar voren dat de procesfinancier de vordering niet overneemt, maar als derde partij bij de procedure betrokken raakt. Het bedrijf blijft eigenaar van de vordering en dus ook procespartij. Deze wordt bijgestaan door de door zijn eigen advocaat. De rekeningen van die advocaat (en de overige kosten) worden betaald door de procesfinancier. Daartoe wordt tussen de klant en de procesfinancier een overeenkomst gesloten, waarbij het risico van het investeren in de procedure verschuift naar de procesfinancier. Verliest het bedrijf de zaak dan hoeft deze geen (of minder) kosten te dragen. Voor de procesfinancier is sprake van een investering met een onzekere opbrengst.

Uiteraard zal de procesfinancier voordat hij besluit de overeenkomst (definitief) aan te gaan, onderzoek doen naar de vordering, de daaraan ten grondslag liggende feiten en het aanwezige bewijs, zodat hij een inschatting kan maken over de kansen van een aan te spannen procedure. Dit onderzoek is doorgaans kosteloos. Alleen zaken waarvan de procesfinancier inschat dat deze met succes zouden kunnen worden afgerond komen voor financiering in aanmerking. Verder wordt ook gekeken naar de gegoedheid van de wederpartij. Enkel wanneer het zich laat aanzien dat een wederpartij voldoende verhaal biedt voor de vordering, zal er gefinancierd kunnen worden. Verder stellen de in Nederland opererende procesfinanciers eisen aan de minimale hoogte van de vordering. Bij Liesker Procesfinanciering ligt de ondergrens op
€ 1.000.000,–. Dat is een hoog bedrag; maar dit is noodzakelijk gezien de aanzienlijke kosten voor procederen in Nederland en onze bedoeling om voor alle betrokken een aantrekkelijk verdienmodel te realiseren.

De rechtszaken waarin wordt geïnvesteerd, worden zeer zorgvuldig geselecteerd door onze samenwerkingspartner Liesker Procesfinanciering. Daarbij wordt zowel de juridische haalbaarheid als de financiële(ver)haalbaarheid getoetst door de investeringscommissie van Liesker Procesfinanciering, bestaande uit senior oud-advocaten en oud-rechters. Liesker Procesfinanciering is de oudste procesfinancier van Nederland, met een bewezen uitstekend trackrecord.
De directie van Litifund toest of een zaak ook budgettair past binnen het beleid van Litifund en neemt de eindbeslissing.

Heeft u of weet u een mogelijke claim die in aanmerking kan komen voor procesfinanciering, neem dan contact met Liesker Procesfinanciering op.

Procesfinanciering biedt u vooral veel kansen

Door procesfinanciering wordt de toegang tot de rechter vergroot en wordt (financiële) ongelijkheid tussen procespartijen weggenomen. Als een claim voldoende kansrijk is, is er via procesfinanciering een extra mogelijkheid om het verschil te maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Niet alleen door de financiële steun, maar ook door de professionele begeleiding die Litifund en Liesker Procesfinanciering bieden, waardoor het juridisch team wordt versterkt en de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk wordt vergroot.
Als investeerder heeft u via de obligatiefondsen van Litifund de kans om mee te investeren in procesfinanciering.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Obligatiehouders

Obligatiehouders van Litifunds zijn beleggers die in tranches van tenminste € 20.000,- op obligaties inschrijven bij de lancering van een Litifund...

Risicomanagement

Het downside-risico van de investeringen van Litifund wordt op de volgende manieren beheerst...

Over Litifund

Het bestuur & de structuur.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven? Weten wanneer een nieuw Litifund gelanceerd wordt?